വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സഹായം എത്തിക്കാനും സർക്കാർ തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇത്…. ഉപയോഗിക്കുക … ഷെയർ ചെയ്യുക

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സഹായം എത്തിക്കാനും സർക്കാർ തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇത്.
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക .
ഈ ലിങ്ക് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.
https://keralarescue.in/

Comments are closed.