കാര്‍ത്തിയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഗാനരംഗം കാണാം

സൂര്യ നിര്‍മ്മിച്ചു കാര്‍ത്തി നായകനാകുന്ന കടായികുട്ടി സിങ്കത്തിലെ ‘അടിവെല്ലക്കാര’ എന്ന ഗാനരംഗം റിലീസ് ആയി.

Comments are closed.