സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പ്രമാണിച്ചു വന്‍ ഡിസ്കൌണ്ടകളുമായി ആമസോണ്‍ : ഓഫര്‍ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ മാത്രം

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമാണിച്ചു വന്‍ ഓഫര്‍ ആണ് Amazon ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഫര്‍ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെയാണ് ലഭ്യമാകുക. പല സാധനങ്ങള്‍ക്കും 80% വരെ വമ്പിച്ച വിലകുറവാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലോ ലിങ്കിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു Amazon നല്‍കുന്ന വിലക്കുറവിന്‍റെ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

Click Image to Get Your Exclusive Offers Amazon

- Advertisement -

Comments are closed.